Access je interesantan…dovoljno je da se zainteresujete…

Kreiranje baze podataka

KREIRANJE BAZE PODATAKA

 Osnovni koraci

 Dizajniranje i planiranje baze podataka

 • Od ogromnog je značaja da utrošite vreme na planiranju i dizajniranju Vaše baze podataka. Utrošeno vreme u ovoj fazi će Vam se višestruko vratiti kasnije.

• Ne možete da stignete negde, ako ne znate gde idete!

Postavljajte pitanja

 • Ovo je verovatno najteža faza u dizajniranju baze podataka i zbog toga morate da postavite sebi ili korisniku, koji će koristiti

bazu podataka, puno pitanja.

Šta želim?

 • Morate da razjasnite zašto Vam je potrebna baza podataka i šta ona treba da omogući

• Takođe, potrebno je da definišete koji će sve poslovi biti obuhvaćeni bazom podataka, kao i ko će je koristiti.

• Vrlo je važno da definišete koje sve izlaze treba da da baza podataka.

Šta trenutno postoji?

 • Kada znate koji ‘izlazi’ su Vam potrebni, kritički razmotrite koje podatke i dokumente zaista poseduje• Postojeće podatke i dokumente zatim treba organizovati (struktuirati) u polja i tabele.

Šta treba da se uradi?

 • Definišite procese i načine na koji će biti automatizovani, odredite procedure za obavljanje određenih, konkretnih, poslova.

Definišite zahteve

 • Korisno je da, za definisanje zahteva, koristite dijagrame i tekstualno ih detaljno opišete.

 

 

Prednosti korišćenja baza podataka

 • Korišćenje baze podataka ima niz prednosti u odnosu na klasičan rad sa papirima:

o brži rad

o jednostavno korišćenje

o omogućava rad sa velikim brojem podataka

o jednostavan unos i promena podataka

o lako pretraživanje i selektovanje podataka

o mogućnost sortiranja podataka

o prezentacija podataka iz baze podataka može da bude na razne načine

o mogućnost razmene podataka sa drugim aplikacijama (programima)

o tačnost podataka i izbegavanje dupliciranja podataka

o više korisnika istovremeno mogu da koriste iste podatke

o sigurnost podataka je veća

 

Prednosti korišćenja MS ACCESS-a

 • MS ACCESS je savremena baza podataka koja omogućava da, zajedno sa Word-om, Excel-om, PowerPoint-om i Mail-om,

potpuno automatizujete svoje poslovanje.

• MS ACCESS je moćna alatka za upravljanje, organizovanje, čuvanje, sortiranje i pretraživanje podataka.

• MS ACCESS je jednostavan za upotrebu, lako se uči i ne zahteva da korisnik bude profesionalac za baze podataka.

• MS ACCESS dozvoljava izmene u bazi podataka i onda kada ste uneli podatke.

 

Šta je to baza podataka?

 • Najkraće rečeno:

Baza podataka je struktuirana kolekcija povezanih podataka o jednom ili više objekata.

• Primeri iz svakodnevnog života:

o Telefonski imenik

o Red vožnje

o Adresar

o Knjiga gostiju u hotelu

Osnovni pojmovi

 • Tabela (Table, File) – čine je polja koja opisuju neki objekat i kolekcija rekorda sa konkretnim podacima. Na primer tabelu

Kupac čine polja (atributi): Ime, Adresa, Telefon, kao i konkretni podaci o kupcima:• Polje (Field) – sadrži određeni podatak (na primer ‘Marko Markovic, ‘Glavna 34, Beograd’, ‘234-456’). Svako polje ima svoj naziv, tip (tekst, broj, datum,…), veličinu…• Rekord (zapis, slog) – se sastoji od konkretnih podataka koji opisuju jedan objekat (entitet), na primer: • Baza podataka je skup međusobno povezanih tabela.

Vrste baza podataka

 • Tabele mogu da se čuvaju u običnim fajlovima (Flat). Takve tabele se koriste za rešavanje jednostavnijih problema, na primer za čuvanje liste imena. U ovakvim tabelama moguće je da bude duplih rekorda.• Savremene baze podataka su uglavnom relacione. To znači da se baza podataka sastoji od više međusobno povezanih tabela.• Pretpostavimo da treba da kreirate bazu podataka koja treba da sadrži zaposlene, kupce, njihove narudžbe, proizvode ili usluge koje pruža firma. Ovakva baza podataka treba da se sastoji od sledećih tabela:

o ZAPOSLENI

o PRODAVCI

o KUPCI

o PROIZVODI

o NARUDZBE

o STAVKENARUDŽBE

 

 

Prezentacija

MS Access-Baze podataka

PODATAK, INFORMACIJA, ENTITET

 

PODATAK  –   je formalizovana prezentacija neke ideje, činjenice, pogodna za interpretaciju , komunikaciju I obradu od strane ljudi I mašina.

INFORMACIJA  –  je skup obradjenih podataka koje za primaoca predstavljaju neko obaveštenje. Ona uvećava znanje primaoca i saopštava mu nešto novo. Takodje, izuzetno su važne jer na osnovu njih ljudi donose odluke o budućem ponašanju.

ENTITET  –  Svet oko nas se može shvatiti kao skup entiteta koji su u medjusobnom odnosu. Pod entitetom se podrazumeva objekat posmatranja koji je važan sa odredjenog stanovišta, koji se može jednoznačno identifikovati tj. Izdvojiti iz okoline I opisati.

Entitet može biti:

  • Realan
  • Apstraktan
  • Dogadjaj
  • Odnos

Entitet se identifikuje:

  • Imenom skupa entiteta kome pripada
  • Imenom svojstva entiteta
  • Vrednošću imenovanog svojstva

   Blog je namenjen učenicima Srednje škole u Grockoj, a naravno i svim ostalim zainteresovanim pojedincima koje interesuje ova oblast!

Učenjem računarstva i informatike u I razredu i poslovne informatike u III razredu, učenici IV razreda ekonomske škole imaju dobro predznanje i odličnu osnovu za nastavak učenja poslovne informatike, kada je akcenat na savladavanju MS Access-a

Ovaj blog će biti koncipiran tako da će učenicima biti dostupne lekcije, odnosno zadaci koje su već provežbali na redovnim časovima i zadaci koji nisu provežbani, ali su interesantni i korisni za bolje razumevanje gradiva.

Biće postavljene prezentacije koje će učenicima olakšati savladavanje gradiva i učiniti ga interesantnim.

Lekcija 1: Pojam podatka i informacije, entitet i logička organizacija podataka

Oblak oznaka